O Obszary działania

SStrategia CSR

//Audyt CSR

//Warsztaty CSR

//Mapowanie interesariuszy

//Budowanie dialogu z interesariuszami

//Strategia CSR (wizja CSR, zdefiniowanie formuły – autorskie narzędzie IN GREMIO:

//WERYFIKATOR AKTYWNOŚCI CSR™)

//Raportowanie CSR


PPraktyka CSR

01

Nasze praktyczne warsztaty CSR mogą być realizowane w trzech wariantach:

//Jako program szkolenia integracyjnego, podczas którego zespół/ grupa pracowników decyduje, że czas wspólnej integracji dedykowany będzie działaniu skierowanemu do wybranej grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym (dzieci z placówek opiekuńczo- wychowawczych, świetlice środowiskowe, ośrodki rehabilitacyjne, Domy Pomocy Społecznej, placówki rehabilitacyjne, szkoły z terenów niedoinwestowanych, szpitale i inne).

//W ramach wolontariatu

//W ramach realizacji FORMUŁY NAJWYŻSZEJ EFEKTYWNOŚCI™ - High Impact Programm™, której jesteśmy twórcami i prekursorami, kiedy to praktyczny warsztat CSR wzmocniony zostaje merytorycznymi działaniami rozwojowymi.

02

Nasze długoletnie doświadczenie w realizacji praktycznych warsztatów CSR pozwala na:

//Kierunkowe prowadzenie projektu, zgodnie z założonymi celami

//Precyzyjne dopasowanie typu aktywności CSR do potrzeb grupy (programy budowane są w taki sposób, aby wspierać rozwój kluczowych kompetencji, np. współpracy, komunikacji, zarządzania projektami)

//Dokładne rozpoznanie potrzeb społecznych i połączenie ich z potrzebami grupy

//Budowanie partnerstw oraz zaangażowanego dialogu pomiędzy podmiotem biznesowym, partnerami społecznymi, władzami (możliwie najszerszą grupą interesariuszy)

//Drobiazgowe zaplanowanie oraz koordynację realizacji projektu, zgodnie z założonymi celami

//Budowanie komunikacji projektu, począwszy na działaniach zmierzających do maksymalizacji zaangażowania uczestników/ wolontariuszy w projekt, aż po komunikaty, pokazujące rezultaty projektu (wewnątrz i na zewnątrz organizacji)

03

Nasze praktyczne warsztaty CSR skupiają się na wspieraniu programów promujących:

//zdrowy styl życia

//zachowania ekologiczne

//budowanie wartości

//współpracę, jako najefektywniejszy model działania

//pomoc grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym


CCSR w rozwoju kompetencji biznesowych

Opierając się o nasze długoletnie doświadczenie:

//realizacji działań rozwojowych

//realizacji projektów CSR

zbudowaliśmy nasz autorski, pionierski model pracy nad wdrażaniem wartości, kluczowymi kompetencjami i efektywnością zespołu, który nazwaliśmy:

FORMUŁA NAJWYŻSZEJ EFEKTYWNOŚCI™ - High Impact Programm™

Jak działa FORMUŁA NAJWYŻSZEJ EFEKTYWNOŚCI™ - High Impact Programm™
Pierwszym ważnym czynnikiem budującym zespół (otwartość w komunikacji i gotowość do współpracy w zespole) jest realizacja praktycznych warsztatów CSR – uczestnicy w otwarty sposób angażują się w działanie, przenosząc tą otwartość na relacje w zespole. Drugim elementem podnoszącym w znacznym stopniu efektywność spotkania i budującym zaangażowany, zgrany i dobrze współpracujący zespół, jest przeprowadzenie po module integrującym – warsztatu (np. współpracy, komunikacji, wartości firmowych) lub Team Coachingu – głębokiej formuły wspierającej budowanie efektywnych zespołów.


Zarówno zadania realizowane w części praktycznej, jak i podsumowanie merytoryczne są poprzedzone diagnozą i szczegółowo oparte na potrzebach grupy. Prowadzony przez nas proces wpisuje się w naturalny cykl uczenia się człowieka – cykl Dawida Kolba, który został zdefiniowany jako podstawowy mechanizm, który umożliwia rozwój człowieka dorosłego.